POJAZDY

Pojazdy (AC/OC)

I. Pojazdy – OC

OC jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym. Objęta jest nim odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

II. Pojazdy – AC

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Może obejmować swoim zakresem ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej spowodowanej z winy Ubezpieczonego, ale również chroni jego majątek w sytuacji, gdy nie miał on wpływu na powstanie szkody, np.:

  • kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego (w tym kolizji z udziałem zwierząt),
  • kolizji z przedmiotami i osobami znajdującymi się poza pojazdem,
  • pożaru lub wybuchu,
  • działania zjawisk atmosferycznych (np. powodzi, zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody),
  • kradzieży lub usiłowania kradzieży.