GWARANCJE

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi doskonałe narzędzie dla wszystkich firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, regularnie uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Dzięki wykupieniu gwarancji firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy też na wpłatę wadium przetargowego, a to pozwala m. in. na startowanie w większej ilości przetargów jednocześnie, rozwijając tym samym własne przedsiębiorstwo.

Najczęściej występującymi na polskim rynku gwarancjami finansowymi są:

  • Gwarancja wadialna
   To inaczej gwarancja przetargowa, ponieważ skierowana jest do przedsiębiorców biorących udział w przetargach. Stosuje się ją, gdy przystępujemy do przetargu, gdzie wymagana jest wpłata wadium. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiązuje się z zobowiązań przetargowych zapłata wadium jest zobowiązaniem Gwaranta (Zakładu Ubezpieczeniowego) do zapłaty określonej w gwarancji kwoty na rzecz organizatora przetargu zwanego Beneficjentem.
 • Gwarancja należytego wykonania umowy/kontraktu
  To zobowiązanie Gwaranta (Zakładu Ubezpieczeń) do zapłaty (na rzecz Zamawiającego zwanego Beneficjentem) określonej w gwarancji sumy pieniędzy. Dzieje się tak w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał zobowiązania określonego w zabezpieczanej gwarancją umowie.
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek – Gwarancja często związana jest z gwarancją należytego wykonania umowy. Gwarantuje ona wypłatę na rzecz Beneficjenta określonej kwoty w przypadku, gdy wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek, do czego byłby zobowiązany na podstawie udzielonej gwarancji jakości lub na podstawie ciążącego na nim obowiązku rękojmi.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów imprez turystycznych oraz pośredników turystycznych
  Gwarancja turystyczna – jest jedną z form obowiązkowego zabezpieczenia finansowego działalności gospodarczej przedsiębiorców funkcjonujących na rynku turystycznym w ramach organizacji imprez i stanowi wypełnienie ustawowego przymusu złożenia zabezpieczenia. Przedmiotem gwarancji ubezpieczeniowej wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych jest zobowiązanie Gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał podlegających zabezpieczeniu gwarancją ubezpieczeniową zobowiązań wynikających ze świadczenia usług turystycznych, określonych szczegółowo w odpowiednich zapisach ustawy o usługach turystycznych.